Contact us for product
availability and pricing.

Yubin Zhou, Wei Yang, Yanyi Chen, Jie Jiang, Yun Huang, Jin Zou, Monica M. Lurtz, Shunyi Li, Charles F. Louis, and Jenny J. Yang Calmodulin Mediates the Ca2+-dependent Regulation of Cx44 Gap Junctions. Biophysical Journal (2009). 96(7):2832-48. PMID: 19348766.