Contact us for product
availability and pricing.

Lixia Wei, Shunyi Li, Jianhua Yang, Yiming Ye, Jin Zou, Omar Zurkiya, Robert Long, Julian Johnson, Jingjuan Qiao, Adriana Castiblanco, Natalie Maor, Yangyi Chen, Wangda Zhou, Hui Mao, Xiaoping Hu, Jenny J. Yang, and Zhi-Ren Liu. Protein-based MRI Contrast Agents for Molecular Imaging of Prostate Cancer. Molecular Imaging and Biology (2010). 32(5):521-5, Jun 24. [Epub ahead of print]PMID: 20574851