Contact us for product
availability and pricing.

Shunyi Li, Jie Jiang, Jin Zou,Jinjuan Qiao, Lixia Wei, Yubin Zhou, Shenghui Xue, Yanyi Chen, Robert Long, Liya Wang, Adriana Castiblanco, Natalie White, Jen Ngo, Wanda Zhou, Wei Ling, Hui Mao, Zhi-Ren Liu, and Jenny J. Yang. PEGylation of Protein MRI Contrast Agents Improves Relaxivity and Biocompatibilities. Journal of Inorganic Biochemistry (2011). Nov 19; 107(1):111-118.
PMID:22178673