Contact us for product
availability and pricing.

Jinjuan Qiao, Shunyi Li, Jie Jiang, Lixia Wei, Robert Liang, Liyia Wang, Hui Mao, Hua Yang, Hans Grossniklaus, Zhiren Liu and Jenny J. Yang. HER-2 Targeted Molecular MR Imaging Using a de novo Designed Protein Contrast Agent. PLOS ONE (2011). Mar 24;6(3):e18103.PMID:21455310