Contact us for product
availability and pricing.

Xueliang Gao, Haizhen Wang, Jenny, J. Yang, Jing Chen, Jiang Jie, Liangwei Li,Yinwei Zhang, and Zhi-Ren Liu. Reciprocal Regulation of Protein Kinase and Pyruvate Kinase Activities of Pyruvate Kinase M2 by Growth Signals. Journal of Biological Chemistry (2013). 288(22):15971-9. doi: 10.1074/jbc.M112.448753. Epub 2013 Apr 10, PMID: 23576436.