Contact us for product
availability and pricing.

Hongwei Han, Yinwei Zhang, Guangda Peng, Liangwei Li, XiaoJun Xu , Xiaowei Jiang , ,Jenny Jie Yang, Yi Yuan,Yiting Xu, and ZhiRen Liu Extracellular PKM2 Facilitates Organ Tissue Fibrosis iScience (2021). Sep 25;24(10):103165. doi: 10.1016/j.isci.2021.103165. eCollection 2021 Oct 22. PMID:
34693222 PMCID: PMC8517170