Contact us for product
availability and pricing.

Oluwatosin Y. Ibhagui, Dongjun Li, Hongwei Han, Guangda Peng, Maureen L. Meister, Zongxiang Gui, Jingjuan Qiao, Mani Salarian, Bin Dong, Yi Yuan, Yiting Xu, Hua Yang, Shanshan Tan, Ganesh Satyanarayana, Shenghui Xue, Ravi Chakra Turaga, Malvika Sharma, Yan Hai, Yuguang Meng, Nedumangalam Khan Hekmatyar, Phillip Sun, Gabriel Sica, Xiangming Ji, Zhi-Ren Liu, Jenny J. Yang Early Detection and Staging of Lung Fibrosis enabled by collagen-targeted MRI Protein Contrast Agent, Chemical & Biomedical Imaging, May 22, 2023; https://doi.org/10.1021/cbmi.3c00023