Contact us for product
availability and pricing.

Dongjun Li, Michael Kirberger, Jinjuan Qiao, Zhongxiang Gui, Shenghui Xue, Jie Jiang, Yiting Xu, Mani Salarian, Shanshan Tan; Oluwatosin Ibhagui, Khan Hekmatyar, Jenny Yang, Protein MRI contrast agents as an Effective Approach for Precision Molecular Imaging special issue of Investigative Radiology, “A new era in MR contrast media: Protein MRI Contrast Agents as An Effective Approach for Precision Molecular Imaging”. (2024) Feb 1;59(2):170-186. doi: 10.1097/RLI.0000000000001057. PMID: 38180819.